Podmienky

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).
Na účely tejto časti všeobecných obchodných podmienok je Prevádzkovateľ internetovej stránky (e-shopu) a Predávajúci v jednej osobe označený ako prevádzkovateľ s právnym významom podľa čl. 4 bod 7 GDPR.
Výklad pojmov:
osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby v zmysle čl. 4 bod 1 GDPR;
dotknutou osobou sa rozumie na základe informácií identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba v zmysle čl. 4 bod 1 GDPR;
spracúvaním (osobných údajov) sa rozumie operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami v zmysle čl. 4 bod 2 GDPR;
prevádzkovateľom sa rozumie ktokoľvek, kto sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 7 GDPR;
sprostredkovateľom sa rozumie ktokoľvek, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa v zmysle čl. 4 bod 8 GDPR;
príjemcom sa rozumie ktokoľvek, komu sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou v zmysle čl. 4 bod 9 GDPR.
V zmysle čl. 13 GDPR v spojení s § 19 Zákona prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie:
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
OnStage s.r.o., Hraničná 79, 821 05, Bratislava, IČO: 44 843 674 , DIČ: 2022852293, IČ DPH: SK2022852293, objednavky@toe.moe.

Účely spracúvania osobných údajov:
plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov/poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom/používateľom;
splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa;
oprávnené záujmy prevádzkovateľa;
Právny základ spracúvania osobných údajov:
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou;
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
poskytovatelia účtovných, audítorských alebo právnych služieb;
poskytovatelia správy informačných systémov prevádzkovateľa;
poskytovatelia služieb správy internetových stránok prevádzkovateľa;
Doba uchovávania osobných údajov:
po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči našej spoločnosti v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
Identifikácia práv dotknutej osoby:
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby;
právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa so žiadosťou o uplatnenie svojich práv. Dotknutá osoba môže pre uplatnenie svojich práv využiť žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb prístupné tu.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
Profilovanie
Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.
Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou internetových stránok (spolu ďalej cookies a beacons ako „cookies“).
Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.
Cookies nám ďalej pomáhajú:
identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami (kartami) nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variant;
so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;
evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti našich internetových stránok;
Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:
IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky;
Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našej internetovej stránke alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.
Viac informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom je možné nájsť tu.

Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, a to so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.